TÜZÜK

§ 1: Ünvan

Derneğin adı “WEFA HUMANITÄRE ORGANISATION e.V.” ve bu ünvan altında Köln Sulh Mahkemesi Dernek Siciline kaydedilmektedir. Derneğin yeri: Köln.

§ 2: Derneğin yapısı ve amacı

1. Dernek yalnız ve dolaysız olarak kamusal ve insani yardım amacı gütmektedir. Derneğin hedefi ve amacı zor durumda olan, doğal afet, savaş ve sosyal koşullar nedeniyle yardıma muhtaç olan insanlara hizmet vermektir.
2. Bu husus örneğin aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: Hastane, bina, okul, eğitim merkezlerinin kuruluşu veya restorasyonu, kamusal sağlık kurumlarına maddi destek, işletme masraflarına yardım, ilaç ve tıbbi cihazların tedariki, gıda dağıtımı ve gıda üretimi alanında destek projeler, imalat tesislerinin kuruluşu, yetim ve çocuk yuvalarının kurulumu ve işletimi, yetimlere evlatlık desteği.
3. Tüzüğün amacı, bilhassa parasal ve maddi bağışların yurtiçi ve yurtdışından toplanmasıyla gerçekleştirilmektedir.
4. Dernek, yardım projelerinin gerçekleştirilmesi için seminer, etkinlik ve kermes gibi farklı sosyal ve kültürel etkinlikler hazırlayabilir.
5. Yardım projelerinin gerçekleştirilmesi için dernek kendisi faaliyet gösterebilir veya farklı insani yardım kuruluşlarıyla uygulamaları görüşüp gerçekleştirebilir.

§ 3: Özveri

Dernek özverili çalışmaktadır. Önceliği ticari amaçlara dayanmamaktadır.

§ 4: Üyelik

1. Esas olarak olağanüstü ve olağan üyeler arasında ayırım yapılmaktadır. Her doğal ve tüzel kişiler olağanüstü üye olabilir; oy hakları bulunmamaktadır. Olağan üstü üyeler pasif ancak destekleyici kişilerdir. Bir yıl boyunca düzenli olarak aidatlarını ödeyen, fahri, aktif çalışmalar gösteren ve genel kurulun kabul ettiği kişiler ise, olağan üyelerdir. Bunlar aktif ve pasif oy hakkına sahiptirler.
2. “WEFA HUMANITÄRE ORGANISATION e. V.” un hedeflerini destekleyip reşit olan herkes, derneğin olağanüstü üyesi olabilir. 18 yaş altında olan üyeler, ebeveynlerinden veya yasal vekilleri tarafından izin almalıdır. Oy hakkı ancak reşit üyeler tarafından kullanılabilmektedir.
3. Yazılı üyelik başvurusunu genel kurul değerlendirecek ve başvuru yapıldığı durumda olağan üyelik statüsünün devamını da, genel kurul karara bağlayacaktır. Üyelik, herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin iptal edilebilir.
4. Gerek olağan, gerekse olağanüstü her bir üye, üyelik toplantısına katılma hakkına sahiptir. Yalnız olağan üyeler oy hakkına sahiptir. Her bir olağan üye şahsen kullanacağı veya vekili tarafından kullandıracağı bir oya sahiptir.
5. Dernek reşit, doğal ve tüzel kişileri onursal üye olarak da kabul edebilir. Bunun için topluluk veya topluluğun amaçları için özel hizmetlerde bulunmuş olmaları gerekmektedir. Bu gibi atamalar genel kurul kararına bağlıdır. Onursal üyeler aidat ödememektedir.
6. Her bir üye, dernek tüzüğü, üyelik toplantısı kararı, genel kurul kararı ve işletme kuralları ve mevzuatlarını dikkate almalıdır.
7. Bir üye, derneğin çıkarları veya amacını ihlal ettiğinde veya ihtarnamelere rağmen ödemeleri konusunda temerrüde düştüğünde, üyeliği genel kurul tarafından derhal geçerli olmak üzere iptal edilebilmektedir. Üye karar öncesinde kendini savunma hakkına sahiptir. Üyeliğin iptali için 2/3 çoğunluk gerekmektedir. İptal kararına tebliğ tarihinden sonra bir ay içerisinde diğer üyelik toplantısında itiraz edilebilmektedir; nihai karar geçerli olmaktadır.
8. Her bir üye dernekten ayrılabilmektedir. Ayrılma isteği taahhütlü yazılı posta şeklinde çeyrek yılın sonuna genel kurula ibraz edilmelidir.
9. Üyeler ayrıldıktan sonra derneğe karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Üyeliğin iptal edilmesinden sonra da derneğe karşı olan yükümlülükler yüzde yüz olarak geçerli kalmaktadır.

§ 5: İş yılı

İş yılı, takvim yılıdır.

§ 6: Aidat

1. Dernek için hem yurtiçi hem yurtdışından bağış toplanmaktadır.
2. Yıllık aidatların miktarı ve muacceliyeti genel kurul tarafından belirlenmektedir.

§ 7: Dernek organları

Dernek organları üyelik toplantısı ve genel kuruldur.

§ 8: Üye toplantısı

1. Üyeler en az dört yılda bir genel kurul tarafından toplantıya çağrılacaktır.
2. Üyeler toplantısına olağan ve olağanüstü bütün üyeler davet edilmektedir. Davet en geç ilgili toplantı tarihinden iki hafta öncesine kadar gündem ile birlikte genel kurul tarafından bildirilecektir. Davetiye yazılı veya sözlü şekilde yapılmalıdır.
3. İşbu tüzük, aksini belirtmediği durumda üyeler toplantısı oy çoğunluğuyla karar almaktadır.
4. Üyeler toplantısına raporsuz şekilde iki defadan fazla katılmayan olağan üyelerin üyelikleri otomatik olarak iptal edilmektedir.
5. Üyeler toplantısı:
a) genel kurulun hesap verme ve kasa raporu
b) genel kurulun ibrası
c) yeni genel kurulun seçilmesi
d) tüzüğün değiştirilmesi
e) derneğin iptal edilmesi gibi işlemleri kapsamaktadır.
6) Tüzüğün değiştirilmesi için üyeler toplantısına katılan olağan üyelerin ‘2/3 çoğunluğu gerekmektedir.

§ 9: Genel kurul

1. Genel kurul olağan üyeler tarafından seçildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile görev yapmaktadır.
2. Derneğin genel kurulu başkan, başkan yardımcısı ve kasa sorumlusu tarafından oluşmaktadır.
3. Dernek mahkeme önünde ve dışında başkanı tarafından temsil edilmektedir.
4. Genel kurulun bir üyesi resmi süresinden önce ayrılır ise genel kurul geri kalan süre için olağan üyeler arasından başka birini atayabilmektedir.
5. Karar oy çoğunluğuyla alınmaktadır. Eşit oy durumunda başkan veya onun yerine başkan yardımcısı karar vermektedir.
6. Genel kurul gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışında derneğin şubelerini açabilir.
7. Genel kurul üyeleri esas veya fahri olarak faaliyet gösterebilir.
8. Cari işlerin ifası için genel kurul, bir genel müdür atama hakkına sahiptir.
9. Denetleme kurulu, mahkeme ve maliyenin resmi nedenlerle talep ettiği tüzük değişikleri genel kurul tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu gibi tüzük değişiklikleri üyelere bildirilecektir.

§ 10: Belgeleme

Genel kurul ve üyeler toplantısında alınan kararlar yazılı olarak kaydedilmelidir. Bu kayıtlar toplantı başkanı ve evrak müdürü tarafından imzalanmalıdır.

§ 11: Kamu yararı

1. Bağış, üyelik aidatı ve olası karlar yalnız ve yalnız tüzükte belirtilen hedefler için kullanılacaktır.
2. Derneğin varlıkları yalnız ve yalnız tüzüğün amacına hizmet etmelidir. Üyeler, derneğin varlıklarından herhangi bir pay almayacaklardır.
3. Hiç kimse tüzel kişiliğin amacına aykırı olan veya olağan dışı ödemelerle faydalanamamaktadır.

§ 12: Derneğin feshi

1. Dernek, üyeler toplantısı kararıyla katılan üyelerin 3/4 çoğunluyla feshedilebilir. Bunun için toplantı davetinde fesih konusu gündem olarak belirtilmiş olmalıdır.
2. Derneğin fesih veya ibra edilmesi veya amacının ortadan kaldırılması durumunda, varlıklar üyeler toplantısının kararlaştıracağı ve Kamu Yararı Mevzuatını vergisel anlamda yerine getiren ve tüzüğünde buna uygun hedefleri takip eden başka belirli yardım veya kültür kuruluşlarına devredilmelidir.
Tüzük 30.07.2006 tarihinde Köln Mahkemesinin 21.06.2006 tarihli talebi üzerine yenilenip tamamlanmıştır.