ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve 11 torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez (Zeylaî, Tebyînü‟l-Hakâik, Kahire 1313, VI, 8). Eğer kişinin kendisi adak kurbandan yer veya bu sayılanlardan birisine yedirmiş bulunursa, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir (İbn Nüceym, Bahru‟r-râik, VIII, 199-203).

AKİKA KURBANI NE DEMEKTİR ?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” kurbanı denilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) için birer akîka kurbanı kesmiştir. Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.

Adak, Akika, Şükür Kurbanı
Adak, Akika, Şükür Kurbanı

ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?

Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır.