Stichting WEFA Nederland

Beleidsplan 2020-2021

Stichting WEFA Nederland (hierna: WEFA Nederland) streeft ernaar om in het binnen- en buitenland, zonder onderscheid te maken op basis van kenmerken als ras, etniciteit of geloofsovertuigingin de behoeften van de armen te voorzien. Verder wenst WEFA Nederland het sociaal economisch niveau van de gemeenschappen te verhogen, de solidariteit en samenwerking te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het maatschappelijk bewustzijn. 

Dit beleidsplan heeft een termijn van één jaar en wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en aangepast. 

Missie, doelstelling en activiteiten van de stichting 

WEFA Nederland streeft naar een betere wereld waarin armoede, kindersterfte en watertekorten geen plaats hebben. Als algemene doelstellingen heeft WEFA Nederland de volgende doelen op het oog: 

 • Individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door oorlogen of natuurrampen helpen met het heropbouwen van levens. 
 • Bevorderen van de samenwerking tussen landen en organisaties en het creëren van een gemeenschappelijk bewustzijn. 
 • Humanitair hulp verlenen aan landen en mensen in noodsituaties op de snelste en meest effectieve wijze die er is. 
 • Permanente oplossingen vinden in plaats van oplossingen voor de korte duur. 
 • Bestrijden van armoede en onrechtvaardigheid. 
 • Betrekken van de Nederlandse maatschappij bij internationale crisissituaties om zo bij te dragen aan de mensheid. 

Om de projecten van de stichting mogelijk te maken worden verschillende activiteiten ondernomen teneinde de benodigde middelen en financiën te verwerven. Voorbeelden van activiteiten zijn benefieten, exposities, lezingen, conferenties, evenementen, zaalvoetbaltoernooien et cetera.

Hieronder zijn de projecten van WEFA Nederland in detail uiteengezet: 

 • Bieden van materiële en immateriële hulp aan mensen in nood, armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen, zieken en vluchtelingen in het binnen- en buitenland. 
 • Organiseren van projecten gericht op het verminderen van armoede en kindersterfte en het creëren van werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden, zodat de getroffenen hun eigen inkomens kunnen verwerven.  
 • Onderzoek doen naar mensen in nood en hulpbehoevenden die werkelijk hulp nodig hebben en organiseren van inzamelingsacties. 
 • Waterprojecten realiseren waardoor wordt voorzien in schoon drinkwater in gebieden over de hele wereld, voornamelijk in Afrika.  
 • Organiseren van inzamelingsacties met als doel het inkopen van voedsel, het bieden van hulp bij de betaling van huur, het bieden van onderdak en het creëren van werkgelegenheid. Daarnaast zullen de gelden uit inzamelingsacties aangewend worden voor de aanschaf van kleding, schoonmaakmiddelen, huishoudelijke artikelen en dergelijke. Om dit te realiseren worden benefieten georganiseerd en activiteiten ondernomen en vindt deelname plaats aan soortgelijke activiteiten. Ook wordt ondersteuning geboden aan organisaties die activiteiten verrichten in lijn met de doelstellingen van de stichting. 
 • De stichting werkt samen met organisaties in het binnen- en buitenland die onderwijsprojecten organiseren. Scholieren en studenten die leven in families met beperkte financiële mogelijkheden, wezen en probleemjongeren worden financieel en moreel gesteund door de vrijwilligers van WEFA Nederland, zonder enig onderscheid te maken op kleur, ras of geloof. 
 • Om de armoede te bestrijden worden inkomensvoorzieningsprojecten georganiseerd. Er worden projecten opgezet die mensen in armoede helpen met het starten van een eigen onderneming en het herwinnen van de zelfredzaamheid. 

Werving, beheer en besteding van financiën 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, vaste donaties en andere baten die bijvoorbeeld verkregen worden door het organiseren van benefiet bijeenkomsten. De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door de penningmeester en gecontroleerd door het voltallige bestuur. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. WEFA Nederland voert alle projecten uit met afwezigheid van winstoogmerk en heeft geen betaald personeel in dienst. Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening aanhouden. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. 

Op de inkomsten van WEFA Nederland worden de indirecte kosten ingehouden. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als administratie- en overboekingskosten, kosten van de website en hosting en eventuele notariskosten. Resterende middelen worden voor 100% ingezet ten behoeve van de hierboven genoemde projecten. 

Het beleidsplan van WEFA Nederland wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en vastgesteld. 

Bestuur

Het bestuur van de WEFA Nederland bestaat thans uit drie personen: 

Voorzitter: Ebuzer Kiliç 

Secretaris: Selcuk Başkan  

Penningmeester: Fatih Çabuk 

Het bestuur vergadert minstens drie keer per jaar en zoveel als wenselijk is. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. Er kan ook per e-mail en WhatsApp vergaderd worden en besluiten worden genomen. Ook hiervan worden notulen gemaakt. 

 

Bestuur WEFA Nederland