PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting WEFA Nederland, gevestigd aan de Sparrenoord 22 (8172 BC) te Vaassen ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 76332470.

Stichting WEFA Nederland (hierna ook aangeduid als “WEFA Nederland”, “wij” of “ons”) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dit privacy statement legt uit hoe WEFA Nederland met uw gegevens omgaat.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

WEFA Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • geslacht;
 • alle overige gegevens die u aan ons geeft als u vrijwilliger wordt.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie.

Bij het doen van een donatie aan WEFA Nederland wordt uw naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van uw donatie.

Als u vrijwilliger bent voor WEFA Nederland verzamelen wij uw gegevens ten behoeve van onze vrijwilligersadministratie. We verzamelen ook gegevens van mensen die een actie organiseren of zich op een andere manier inzetten voor WEFA Nederland.

Ook als u gebruikmaakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met ons per e-mail of telefoon of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. In die gevallen verwerken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naam. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over ons werk en nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen enige vorm van communicatie door een e-mail te verzenden naar nederland@wefa.org.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en projecten van WEFA Nederland dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die WEFA Nederland verstuurt.

 1. Doeleinden verwerking

WEFA Nederland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen verwerken en beheren van donaties;
 • het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers- en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van de vrijwilligersadministratie;
 • het informeren van vrijwilligers ten behoeve van de vrijwilligerswerk;
 • het informeren omtrent nieuwe campagnes en verzoeken tot nieuwe donaties;
 • het verzenden van een nieuwsbrief;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het beheren van financiële administratie teneinde te voldoen aan (financiële en fiscale) wettelijke verplichtingen.

 

 1. Grondslagen voor gegevensverwerking

WEFA Nederland verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een periodieke giftovereenkomst, sponsorovereenkomst of anderszins;
 • een wettelijke verplichting, onder meer financiële en fiscale verplichtingen;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een evenement, bijeenkomst of het toezenden van de nieuwsbrief.
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

WEFA Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat WEFA Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat WEFA Nederland verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. 

WEFA Nederland kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor WEFA Nederland en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor WEFA Nederland optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met WEFA Nederland afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van WEFA Nederland.

 

 1. Delen persoonsgegevens met derden

WEFA Nederland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Wel delen wij soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Voor het overige verstrekt WEFA Nederland alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. 

5.1 Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door WEFA Nederland of door WEFA Nederland ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 1. Statistieken en cookies

WEFA Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WEFA Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6.1 Google Analytics en hyperlinks 

De website van WEFA Nederland maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van WEFA Nederland geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

De website van WEFA Nederland bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons van Facebook, Instagram, WhatsApp en YouTube. Als op deze buttons wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. WEFA Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is WEFA Nederland verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Facebook, Instagram, WhatsApp en YouTube met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacy statements van deze platformen. 

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

WEFA Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden vernietigd. Dat kan door ze te coderen, te anonimiseren of te verwijderen. 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

WEFA Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. De bij WEFA Nederland werkzame personen (d.w.z. het bestuur, vrijwilligers of anderszins) zijn gebonden aan geheimhouding. Bij een eventuele datalek zijn wij verplicht daarvan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht WEFA Nederland te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. U kan hierover contact opnemen met WEFA Nederland door een e-mailbericht te sturen naar nederland@wefa.org.

Deze rechten zijn niet absoluut. WEFA Nederland zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. WEFA Nederland zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop WEFA Nederland persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met WEFA Nederland door een e-mailbericht te sturen naar nederland@wefa.org. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de privacy toezichthouder).

 1. Wijzigingen privacy statement

WEFA Nederland heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden op de website van WEFA Nederland gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig ons privacy statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.  

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in juni 2020.