Bedeutende Hilfsaktion der europäischen Jugend

Afrika – Berufsschulprojekt: Ozan Çeviriciözü und Mehmet Çeviriciözü, die [...]